Koncepce

 

Charakteristika vzdělávacího programu-koncepce

Dlouhodobá vize /záměr/ - charakteristika školního vzdělávacího programu

Probouzet  v dítěti  aktivní zájem a  chuť dívat se okolo sebe,naslouchat a objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno  už samo umí, zvládne a dokáže.  Poskytnout dítěti možnost prožívat radost a uspokojení  z  úspěchu        a z překonávání překážek,aby samo sebe vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince,který je svým okolím uznáván a vnímán.

Filozofie naší mateřské školy:

Rozvíjení aktivního ,rozhodného a odpovědného chování vůči přírodě,životnímu prostředí a světu.Rozšiřování informačních dovedností a přenášení těchto dovedností do praktického života.Vytváření emocionálně bohatého vztahu k přírodě,poznávání přírody jako  organické části životního prostředí. Vytváření základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 

Barevný svět poznáváme, zkušenosti nabýváme,  hodně lásky, sluníčka, to je naše školička.

Otevři své oči,                 Chceš se o něm dozvědět?
svět se kolem točí,          Pojď si s námi vyprávět,
a je plný barviček,           hrát si, zpívat, malovat,
taky kluků, holčiček.       nové věci poznávat.

Motto MŠ :

Všechno,co v mateřské škole děláme,děláme pro děti,pro jejich spokojenost,štěstí,radost a jejich mnohostranný rozvoj. Dělali jsme tak doposud, budeme tak činit i nadále.

 

Program jednotlivých tříd:


l.třída –počet dětí 25 ( 4- 7 let)
Motto třídy:Každá pěkná písnička,zahřeje u srdíčka.

Zaměření třídy:hudební dovednosti

Evaluace : integr.bloky hodnotíme po jejich ukončení

Hodnocení dětí : 3 x ročně

Hlavní cíl : Všestranný rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti k učení.Vytváření základních společenských postojů, návyků a dovedností. Rozvíjení prosociálního chování mezi dětmi,vytváření kladného vztahu k přírodě a k životnímu prostředí.

Veškeré vzdělávání směřujeme k naplňování klíčových kompetencí.

 

2.třída – počet dětí 25 (3- 4 let)

Motto třídy: Čáry máry po papíře,zahrajem si na malíře.

Zaměření třídy:  výtvarné a pracovní dovednosti

Evaluace : integr.bloky hodnotíme po jejich ukončení

Hodnocení dětí : 3 x ročně

Hlavní cíl :Rozvíjet a prohlubovat zájem dětí o poznání,vytváření pravidel a hranic,ve kterých se budou děti pohybovat,rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi.Učíme děti zdravému životnímu stylu,kladnému vztahu k přírodě.

Veškeré vzdělávání směřujeme k naplňování klíčových kompetencí.

 

Název ŠVP PV   Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

Začátek školního roku-motivační úvod při přijetí-přivítání dětí v MŠ- a jejich zařazení-začlenění do kolektivu dětí v MŠ:

Název MŠ  - Motýlek, děti – motýlci:

Letí motýl za motýlkem od pondělka do pátku,

jeden modrý druhý bílý,každý v jiném kabátku.

(pobyt dětí-„motýlků“v MŠ po celý týden,motýlci barevní,pestří,veselí a volní)

Letí motýl za motýlkem od sluníčka do chládku,

Den je jako malovaný a všechno je pořádku.

(pobyt v MŠ za každého počasí,střídání počasí,dny jsou barevné,pestré,zábavné,

plné rozmanitých činností a her-jsme zde všichni spokojeni,je nám spolu dobře)

 

Integrované bloky – charakteristika:

 

1.Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky-  (období září, říjen)

Seznámit se s novým prostředím,orientovat se v prostorách mateřské školy.Postupně se zapojit do kolektivu dětí přizpůsobit se režimu dne v MŠ. Osvojit si základní dovednosti-zapamatovat si svou značku,znát  místa pro úklid svých věcí,upevňování hygien. návyků, rozvíjení návyků v sebeobsluze. Hledat podobnosti i rozdíly mezi prostředím rodiny a mateřské školy.

Zaměřit se na změny,které jsou typické pro konec léta a začínající  podzim.Poznat některé druhy ovoce,zeleniny i ostatních plodů,seznámit se s možnostmi využití přírodního materiálu v tvořivé činnosti.

Doporučená témata : Tady jsem doma

                                  Barevný podzim

2.Zima ťuká na dveře, podzim dveře otevře- (období listopad, prosinec)

Seznámení s charakteristickými znaky podzimu,všímat si změn v počasí a v přírodě,zaznamenat první znaky blížcí se zimy.

Umět citově vnímat a prožívat adventní období a spolupodílet se na vytváření slavnostní vánoční atmosféry v mateřské škole.Umět vyjádřit vztah k ostatním lidem-dárky, překvapení, seznámení s vánočními tradicemi.

Doporučená témata: Co umí vítr a déšť

                                   Vánoční zvoneček

                                  

3.Sněží, sněží, mráz kolem běží- (období leden –únor)

Vnímat krásu zimní přírody ,seznámit se s péčí o zdraví v tomto období i s možnostmi prevence před úrazy ,zejména ve spojení se zimními sporty. Přiblížit dětem hravou formou školní prostředí-připravit je na zápis do ZŠ.

Seznámit se s posloupností jednotlivých částí dne v souvislosti s činnostmi,které se pravidelně opakují.

Doporučená témta:Paní zima kraluje

                              Z pohádky do pohádky

 

4.Poslouchej ptačí švitoření, takové je jarní pohlazení (období  březen-květen)

Postupně si všímat změn,které jsou typické pro jarní období se zaměřením na přírodu(rostliny,hmyz,zvířata-mláďata).Aktivně se zapojit do přípravy velikonočních svátků,seznámit se s ostatními tradicemi jara. Upevňovat pocit sounáležitosti s rodinou, mít představu o vývoji člověka v různých časových obdobích,umět pojmenovat jednotlivé části lidského těla a znát jejich funkci.

Doporučená témata : Když všechno kvete

                                 Ze života zvířat

                                 Zajímavý svět lidí

5.Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě-(období červen, červenec/srpen)

Umět radostně prožívat oslavy MDD,zapojit se aktivně do soutěží.Získávat znalosti o světě kolem nás,o možnostech cestování,o způsobu cestování. Umět žít v sounáležitosti se společenstvím lidí na planetě Zemi.Seznámit se s pokrokem v oblasti vědy a techniky,mít povědomí o Vesmíru. Poznat charakteristické změny léta,seznámení s možnostmi sportovních aktivit v tomto období.

Doporučená témata:Cestujeme po světě

                                Co už vím,znám a umím