Provoz MŠ

Provoz mateřské školy Motýlek

 

V období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci jsem nucena přistoupit k následujícím opatřením.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ.

Veškšré plánované akce jsou , až na vyjímky, do konce roku zrušeny.

 

1.Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.30 hodin od pondělí  25. května 2020

 

2.Příchod do mateřské školy

 

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoby budou vstupovat do budovy MŠ v maximálním počtu 4 dospělé osoby, z toho 2 do šatny malých dětí a 2 do šatny velkých dětí. I zde budou dodržovat odstupy dva metry.
 • Rodiče musí mít při vstupu do MŠ roušku a ihned si vydezinfikují ruce. Dítěti bude změřena v šatně teplota. Doprovázející osoba vyčká na informaci, že je vše v pořádku.
 • Po přezutí a převléknutí v šatně, bude dítě pracovníkem školy předáno do třídy, kde si důkladně       ( 20-30 sekund ) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti v prostorech mateřské školy roušky nosit nemusí.
 • Pracovníci MŠ budou vybaveni rouškami či štíty.
 • Děti bodou mít ve žlutém sáčku v šatně stabilně dvě čisté roušky pro případnou potřebu. Dále oblečení pro případné ušpinění.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.
 • Při vyzvedávání dětí z MŠ platí pravidla jako při příchodu.

 

3. Epidemiologická opatření

 

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce horních cest dýchacích, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19-tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvzením od lékaře. Do té doby nebude dítě do školy přijato.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvevdených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po  návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do MŠ předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které bude k dispozici v MŠ. Blíže o čestném prohlášení - viz. dál v textu v části 6. a 7.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ

 

4.Hygienická opatření

 

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí ( např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače, světla, videozvonky ).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

5.Stravování

 

 • Stravování dětí bude probíhat v jídelnách v běžné podobě.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 

6. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic ( zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale ) s dlohodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze. 
 4. Porucha imunitního systému např.:   a) při imunosupresivní léčbě ( steroidy, HIV apod. )                                                                                      b) při   protinádorové léčbě                                                                                                                                  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně     
 5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
 8. Onemocnění jater ( primární nebo sekundární ).

 

7. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 

 • osobně naplňuje alospoň jeden bod ( 2-8 ) uvedené výše.
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoli osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení ( k dispozici v MŠ ), ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

 •           seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 •           a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového                     infekčního onemocnění ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. )

Po jakékoli další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto čestné prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn.